Glossari
 
Clima de detecció
És una mesura del nivell de la qualitat de la gestió i de satisfacció dels interns en un centre tancat. El clima de detenció és rellevant per tal de prevenir situacions conflictives en l’interior del centre i també per preparar una millor integració en la societat després d’un període de detenció. Mitjançant la investigació aplicada s’ha demostrat que un millor clima de detenció comporta menys incidents violents i millors resultats en la reincidència.

Clima laboral
És una mesura del nivell de satisfacció dels professionals en relació a diversos aspectes del seu treball. La rellevància d’un clima laboral positiu (per exemple en un centre tancat) és que els professionals estan més contents, causaran menys baixes per malaltia, hi haurà una menor rotació del personal, i en general es podran obtenir millors resultats. S’ha demostrat que amb un millor clima laboral en centres penitenciaris hi ha menys incidents violents i una reincidència post internament més baixa.

Factors de risc estàtics
Són valors històrics invariables, per exemple: “Inici primerenc de la violència” o “Exposició a la violència en la llar”. No obstant, es poden distingir valors històrics variables, tot i que aquests valors poden canviar només en una direcció (augmentar). Per exemple, “Violència prèvia”: un subjecte pot tenir un historial previ, però en el futur és possible que augmenti el número de comportaments violents (per bé que mai pot disminuir).

Factors de riesc dinàmics
Són valors que poden canviar (empitjorar o millorar) en el temps. Aquests canvis es poden estimular amb intervencions especifiques. Exemples de factores de risc dinàmics són “Delinqüència en el grup d’iguals” i “Actituds negatives.

Gestió de risc de reincidència
Inclou la planificació i implementació d’intervencions per a reduir el risc de reincidència en combinació amb mesuraments periòdics del comportament i el context social en que es trobi el subjecte.

Instruments de valoració de risc
Primera generació
En la valoració de risc de primera generació les avaluacions es fan en base a les impressions individuals dels professionals, sense l’ajut d’instruments de valoració estructurats.

Segona generació
Els instruments de valoració de risc de segona generació fan una predicció i classificació per establir el nivell de sanció i supervisió adequats. És a dir, els delinqüents de risc més alt meriten mesures més restrictives comparats amb els delinqüents de risc més baix, sense tenir en compte les necessitats de tractament. Aquesta classe d’instruments calculen el risc en base a un algoritme o al resultat d’una suma.

Tercera generació
Los instrumentos de valoración de riesgo de tercera generación aportan información para la planificación del tratamiento, además de servir para la clasificación de prioridades en la intervención. Están formados por una seria de factores que tienen una relación empírica con la reincidencia. La tercera generación se conoce también como la valoración de necesidades, porque valora las necesidades de un sujeto para reducir la posibilidad de reincidencia.

Predicció
És l’estimació d’un esdeveniment en els extrems d’una valoració de 0%-100%, és a dir una predicció es fa en termes dicotòmics: sí o no que demà plourà, o amb respecte a la reincidència el subjecte X sí o no reincidirà.

Reincidència
Es la repetició d’un comportament criminal. Si es la repetició d’un tipus de delicte que el subjecte ja ha comés anteriorment es refereix a una reincidència específica, si és un altre tipus de delicte seria una reincidència general.

Valoració de risc de reincidència
Inclou la reducció del risc i la presa de decisions tenint en compta el risc. L’estimació de què un acte violent succeeixi va de 0% a 100%.

Gestió de risc de reincidència
Inclou la planificació i implementació d’intervencions per reduir el risc de reincidència en combinació amb mesuraments periòdics del comportament i el context social en que es trobi el subjecte.
Justa Mesura©2018 Barcelona · +34 606 57 37 50 - +34 93 345 30 58 · info@justamesura.com